Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo GlobColor Niewiadomski Spółka komandytowa 

dawniej GLOBCOLOR Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Z SIEDZIBĄ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM,  ul. Zgierska 91, 95-070 Aleksandrów Łódzki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁODZI-Śródmieścia w ŁODZI, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000649220, NIP: 7272312958, REGON: 47168079000000.


Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Podane przez  Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach: 

- wykonania umowy sprzedaży usług oferowanych przez GlobColor Niewiadomski Spółka komandytowa  dawniej GLOBCOLOR Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością  Z SIEDZIBĄ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy; 
- marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu GlobColor Niewiadomski Spółka komandytowa  dawniej GLOBCOLOR Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Z SIEDZIBĄ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, do czasu zakończenia umowy  lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
- finansowo - księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
- obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa GlobColor Niewiadomski Spółka komandytowa  dawniej GLOBCOLOR Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Z SIEDZIBĄ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, do czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym; 
- prowadzenia procesów reklamacyjnych   na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa GlobColor Niewiadomski Spółka komandytowa  dawniej GLOBCOLOR Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Z SIEDZIBĄ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, przez okres 5 lat od zakończenia umowy;  

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych:
- dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Spółki w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Pani/Pana,
- podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
- operatorzy pocztowi i kurierzy,
- operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
- organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez przedsiębiorstwo GlobColor Niewiadomski Spółka komandytowa  dawniej GLOBCOLOR Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Z SIEDZIBĄ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM danych przysługują następujące prawa:

- dostępu do danych;
- żądania sprostowania danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
- do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie;
- do przenoszenia danych osobowych.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem GlobColor Niewiadomski Spółka komandytowa  dawniej GLOBCOLOR Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Z SIEDZIBĄ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, ul. Zgierska 91, 95-070 Aleksandrów Łódzki,  lub wysyłając maila na adres: bok@globcolor.pl